» ٧٣۰=خداحافظی :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
» شکرگزاری :: ۱۳۸٧/٩/٩
» خدا با تو صحبت می‌کند؟ :: ۱۳۸٧/٩/٦
» مقوله فراموش‌شده کبابی! :: ۱۳۸٧/٩/٥
» امام رضا :: ۱۳۸٧/٩/٤
» بچه‌ها متشکریم! :: ۱۳۸٧/٩/۱
» عطسه :: ۱۳۸٧/۸/٢٩
» اتل :: ۱۳۸٧/۸/٢٧
» چرا خوشحال باشم؟ :: ۱۳۸٧/۸/٢٤
» چاکر آقا :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
» نویسنده مهمان: 19.75 با ارفاق 20! :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» بازگشت اژدها :: ۱۳۸٧/۸/۱۸
» برادر حسین :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
» مادربزرگ :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
» عقب از برنامه :: ۱۳۸٧/۸/۱٢
» دمکراسی کاپیتالیستی و انتخابات پول محور :: ۱۳۸٧/۸/٩
» یادی از گذشته ترسناک :: ۱۳۸٧/۸/۸
» شراب با من افسرده جان چه خواهد کرد؟ :: ۱۳۸٧/۸/٦
» رسم مردانگی :: ۱۳۸٧/۸/٤
» سوال ساده :: ۱۳۸٧/۸/۳
» مقاله :: ۱۳۸٧/۸/۱
» کلافه و سردرگم :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» معرفی دوباره :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» کامران ٢ :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» body of lies :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» خانمها نخوانند! :: ۱۳۸٧/٧/٢٤
» امن و امان :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» یاد ایران :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» دکترای گرایش عمران ماهیگیری :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» مناظره انتخاباتی :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» ٧٠٠ :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» اولویت :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» پاییز هزار رنگ :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» خوابنما! :: ۱۳۸٧/٧/۱٥
» چی مهمه؟ :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» الذی جعلته للمسلمین عیدا :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» آخرینها :: ۱۳۸٧/٧/٩
» دیشب :: ۱۳۸٧/٧/۸
» ابوالحسن :: ۱۳۸٧/٧/٦
» کچل سیگاری متاهل :: ۱۳۸٧/٧/٥
» یاد مرگ را زنده نگه‌داشتن! :: ۱۳۸٧/٧/٤
» مولای یا مولای :: ۱۳۸٧/٧/۳
» شبهای قدر :: ۱۳۸٧/٧/٢
» اقتصادی در سراشیبی :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
» برنده-برنده :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» همخونه‌ها :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» زیپ :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» گذر ماه :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» وضع خاص ماه رمضان :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» گزارش عملکرد :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» بی وطن! :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» رفت و آمد :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» قبرستان آمریکایی :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» مرکز آمریکا :: ۱۳۸٧/٦/٩
» ماه شعبان :: ۱۳۸٧/٦/٤
» جهان پهلوان ساعی :: ۱۳۸٧/٦/٢
» دوست قدیمی :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» یوسف گم‌گشته :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» دیدار یار غایب دانی چه لطف دارد؟ :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» اصلاحیه! :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» ذوق :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» دعوت :: ۱۳۸٧/٥/٢٢
» مسیر فکر :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» شعبان :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» خوانندگان :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» اگر غم اندکی بودی چه بودی :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» گرفتاری فرامرزی :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
» به مناسبت رجب و پیامبر مبعوث در رجب :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» ؟ :: ۱۳۸٧/٥/٩
» دیوانگی :: ۱۳۸٧/٥/٧
» حلیم بادمجون :: ۱۳۸٧/٥/٦
» مشاهداتی از ایران :: ۱۳۸٧/٥/٤
» شوالیه تاریکی :: ۱۳۸٧/٥/۱
» انتقادپذیری :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» ورزشکار :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» فلسفه خلقت بعضیها :: ۱۳۸٧/٤/٢٥
» breakfast+lunch=brunch :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
» 18 تیر :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» هزینه زندگی :: ۱۳۸٧/٤/۱۸
» فرق فلسفی :: ۱۳۸٧/٤/۱٦
» ورودی زودهنگام :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» شیر و فقر :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» نامگذاری :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» سعادت اخروی-2 :: ۱۳۸٧/٤/٩
» سعادت اخروی :: ۱۳۸٧/٤/٧
» ملاک عزت :: ۱۳۸٧/٤/٤
» کوتاه‌نامه :: ۱۳۸٧/٤/٢
» سرگیجه! :: ۱۳۸٧/۳/۳۱
» اراده مقاومت :: ۱۳۸٧/۳/٢۸
» یک تیر و دو نشون :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» حاشیه‌ای بر یادداشت استاد :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» تعبیرهای گوناگون ابعاد شخصیتی بزرگان دین :: ۱۳۸٧/۳/٢۱
» توفیق :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» خداحافظ پهلوون :: ۱۳۸٧/۳/۱۸
» clinch the nomination :: ۱۳۸٧/۳/۱٧
» کپک :: ۱۳۸٧/۳/۱٥
» صفحه حوادث :: ۱۳۸٧/۳/۱۳
» خداحافظ امپراتور :: ۱۳۸٧/۳/۱۱
» فرهنگ ورزش نکردن :: ۱۳۸٧/۳/٩
» وبلاگ نویسی :: ۱۳۸٧/۳/۸
» خرمشهر آزاد شد :: ۱۳۸٧/۳/۳
» سردار اصلاحات :: ۱۳۸٧/۳/٢
» قایق سواری: mission accomplished :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
» پرسپولیس قهرمان :: ۱۳۸٧/٢/٢٩
» تکرار تاریخ :: ۱۳۸٧/٢/٢۸
» روز مثبت :: ۱۳۸٧/٢/٢٦
» مثل پروانه ای در مشت :: ۱۳۸٧/٢/٢٤
» کره شمالی :: ۱۳۸٧/٢/٢۳
» عجب! :: ۱۳۸٧/٢/٢۱
» کنفرانس :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
» من عرب نیستم! :: ۱۳۸٧/٢/۱٧
» بحران اقتصادی در آمریکا :: ۱۳۸٧/٢/۱٦
» ما اگه شانس داشتیم ... :: ۱۳۸٧/٢/۱٦
» آموزگار :: ۱۳۸٧/٢/۱۳
» تکرار اشتباه :: ۱۳۸٧/٢/۱٢
» دورگه :: ۱۳۸٧/٢/٩
» تورم :: ۱۳۸٧/٢/۸
» برجهای مشکوک و فروریخته :: ۱۳۸٧/٢/٥
» من و علاقه به کتاب؟! :: ۱۳۸٧/٢/۳
» آقای پاپ برایت متاسفم :: ۱۳۸٧/٢/۱
» کهنسالی :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
» بودیم به یک شراب در مجلس عمر یک دور ز ما زودترک مست شدند :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
» یهودیها :: ۱۳۸٧/۱/٢۸
» فرهنگ آمبولانسی :: ۱۳۸٧/۱/٢٦
» بهار و مرغ اسیر و بستنی :: ۱۳۸٧/۱/٢٤
» معتاد :: ۱۳۸٧/۱/٢٢
» آن سرو رعنا را بگو مستان سلامت می‌کنند :: ۱۳۸٧/۱/٢۱
» کوله بار تجربه :: ۱۳۸٧/۱/۱۸
» کفر و ایمان :: ۱۳۸٧/۱/۱٦
» مختصری از آمار :: ۱۳۸٧/۱/۱٥
» ششصدمین یادداشت این وبلاگ :: ۱۳۸٧/۱/۱۳
» سکون نسبی در امور دنیا :: ۱۳۸٧/۱/۱٢
» برنامه ریزی :: ۱۳۸٧/۱/۱٠
» برادرکشی گوشواره به گوشهای عراقی :: ۱۳۸٧/۱/۸
» مامان همخونه ما :: ۱۳۸٧/۱/٧
» نهادهای مذهبی در آمریکا :: ۱۳۸٧/۱/٥
» فرهنگ ایرانی -اسلامی :: ۱۳۸٧/۱/۳
» انتفاد از صاحب پرشین بلاگ :: ۱۳۸٧/۱/٢
» بهاران خجسته باد :: ۱۳۸٧/۱/۱
» یادآر ز شمع مرده یادآر :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
» تغییر نگاه به دنیا :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
» رسوایی همزمان فرماندار و فرمانده :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» ای دل غمدیده حالت به شود :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٤
» سلامی به سبزه به بهار :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۳
» این بازی زمونه است :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۱
» I challenge :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
» سن فرانسیسکو - برداشت دوم. :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» به این شهر می گویند شهر فرشتگان! :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
» امام زاده فرانسیسکو :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» بار بگشایید اینجا کربلاست :: ۱۳۸٦/۱٢/٩
» امتحان جامع دکتری :: ۱۳۸٦/۱٢/۸
» درس لامصب :: ۱۳۸٦/۱٢/٦
» شکل ظاهر :: ۱۳۸٦/۱٢/۳
» سوغاتی :: ۱۳۸٦/۱٢/۳
» دی.سی. :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
» توطئه :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٦
» نیویورک گردی :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٤
» پدرم آمده است :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
» اگر ورق برگردد :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
» انتخابات :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٧
» تعریف از خود نباشه :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٦
» فروشگاه بچه :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
» نگاه یک شیعه به مرگ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» خاطره یهودیها :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۱
» جلای وطن :: ۱۳۸٦/۱۱/٩
» مشابه‌سازی دوران ما و عاشورای سال ۶۱ هجری :: ۱۳۸٦/۱۱/٧
» پاسخی که قولش را داده بودم. :: ۱۳۸٦/۱۱/٥
» عذرخواهی :: ۱۳۸٦/۱۱/۳
» یادآر زشمع مرده٬ یادآر :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
» ۱۳۸٦/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸٦/۱٠/۳٠
» درسهای عاشورا :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۸
» انگیزه‌های سپاه ابن‌زیاد :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٧
» راه‌يافته مجلس هفتم قصد تبرک نداشته :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» يادی از نوشته‌های محرم سال گذشته :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٤
» نفوذ خرافه :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۳
» محرم ماه خون٬ ماه حسين است :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۱
» تختی :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۸
» پاسدار محیط زیست :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٥
» حال و روز دنیا :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۳
» Happy New Year :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۱
» تلخکامی :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» عید غدیر :: ۱۳۸٦/۱٠/۸
» یوسف عراقی :: ۱۳۸٦/۱٠/٦
» تحلیل شکست پرسپولیس :: ۱۳۸٦/۱٠/٤
» صاحب قلم :: ۱۳۸٦/۱٠/۳
» دانشجوی چپ دیگه چیه؟ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢
» امدادرسانی :: ۱۳۸٦/۱٠/۱
» قضاوت علوی :: ۱۳۸٦/٩/٢۸
» کنگره حج ابراهیمی :: ۱۳۸٦/٩/٢۸
» بدون شرح تقریبا :: ۱۳۸٦/٩/٢٦
» کراک :: ۱۳۸٦/٩/٢٥
» نژادپرستانه :: ۱۳۸٦/٩/٢٤
» مرام :: ۱۳۸٦/٩/٢٢
» بگو نه بگو نه! :: ۱۳۸٦/٩/٢۱
» سطحی نگری در چه حد؟ :: ۱۳۸٦/٩/۱٩
» ای شاه آمریکایی! :: ۱۳۸٦/٩/۱٧
» ۱۶ آذر :: ۱۳۸٦/٩/۱٦
» گزارش جالب :: ۱۳۸٦/٩/۱٦
» ما به او رای نداده‌ایم :: ۱۳۸٦/٩/۱٤
» ايسنا :: ۱۳۸٦/٩/۱۳
» ادامه بحث :: ۱۳۸٦/٩/۱٢
» هدف در زندگی :: ۱۳۸٦/٩/۱٠
» مناظره انتخاباتی :: ۱۳۸٦/٩/٩
» حجاب :: ۱۳۸٦/٩/٧
» در باب اقتصاد و مسکن و بانکداری و اين جور مسايل بی‌اهميت :: ۱۳۸٦/٩/٥
» میهمانی ايراني :: ۱۳۸٦/٩/٤
» به نام صلح کلیک کنید! :: ۱۳۸٦/٩/٢
» روز شکرگزاری :: ۱۳۸٦/٩/۱
» نفت را ارزان کنید :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
» همه جا عکس رخ یار توان دید :: ۱۳۸٦/۸/٢۸
» سوالی از فلسفه زندگی! :: ۱۳۸٦/۸/٢٦
» گذر عمر :: ۱۳۸٦/۸/٢٤
» تلفن به ایران :: ۱۳۸٦/۸/٢۳
» شور انتخاباتی! :: ۱۳۸٦/۸/٢٢
» بانک هم بانکهای قدیم! :: ۱۳۸٦/۸/٢۱
» قصه روز :: ۱۳۸٦/۸/٢٠
» کهنه سرباز :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» ویرون نشو ای دربه‌در :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» خوک نخوری می‌میری؟! :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» موزه مهاجران :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» تعطیلات آخر هفته خود را توصیف کنید :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» پاسخ :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» شهر قهرمانان! :: ۱۳۸٦/۸/٩
» جای آن است که خون موج زند در دل لعل :: ۱۳۸٦/۸/۸
» شبهای رفتن تو شبهای بی‌ستاره است :: ۱۳۸٦/۸/۸
» خماری :: ۱۳۸٦/۸/٧
» تحلیلی بر واکنش ها :: ۱۳۸٦/۸/٦
» دخی بلوند! :: ۱۳۸٦/۸/٥
» نظر خوانندگان و موضوعات جنجالی :: ۱۳۸٦/۸/٤
» من که می‌دانم شبی عمرم به پایان می‌رسد. :: ۱۳۸٦/۸/۳
» مادر حلالم کن :: ۱۳۸٦/۸/٢
» بی‌مرامی :: ۱۳۸٦/۸/۱
» پاییز هزار رنگ :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» پرسپولیس زلزله همينه همينه :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» رخوت در جمع وبلاگ‌نویسان :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» تزار روسيه و استاد کلرادو :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» دين را مقابل سلامت و بهداشت نگذاريد! :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» چرا فقط نوح (ع) باید ۹۰۰ سال زنده بماند؟! :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» پرسپولیس زلزله :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» این نیز بگذشت. :: ۱۳۸٦/٧/٢۱
» چرب و شیرین دنیا :: ۱۳۸٦/٧/٢٠
» ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر :: ۱۳۸٦/٧/۱٩
» دو روی سکه :: ۱۳۸٦/٧/۱۸
» سوتی :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» ادامه :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» سیاست زدگان بی‌سیاست :: ۱۳۸٦/٧/۱٦
» جبران بیداری‌های شبانه و دعاهای همواره و محبتهای مادرانه و ... :: ۱۳۸٦/٧/۱٤
» يکنواختی امور :: ۱۳۸٦/٧/۱۳
» يادی از شبهای قدر سالهای قبل :: ۱۳۸٦/٧/۱۱
» امام علی :: ۱۳۸٦/٧/۱۱
» بگشای خدايا که گشاينده تويی :: ۱۳۸٦/٧/۱٠
» شبهای قدر :: ۱۳۸٦/٧/٩
» چی می‌خواهی؟ :: ۱۳۸٦/٧/٧
» موفقيت از نگاه ديگران :: ۱۳۸٦/٧/٦
» دعا :: ۱۳۸٦/٧/٥
» تو خبر داری؟ :: ۱۳۸٦/٧/٤
» رعایت شان میزبانی :: ۱۳۸٦/٧/۳
» کجایی سردار قادسیه؟ :: ۱۳۸٦/٧/٢
» مسجد ایرانی :: ۱۳۸٦/٧/۱
» بحث سلاح هسته‌ای :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» تفاوت فرهنگی :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» بازديد از کارگاه ساختمانی :: ۱۳۸٦/٦/٢٩
» شانس ندارم دیگه! :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» السلام علیک یا ابوالفضل العباس :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» اندر مزايای زندگی زير سايه مادر :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» تيم ما پرسپولیسه٬ هميشه قهرمانه :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» مراسم عروسی به طريقه سياه و سفيد پخش می‌شود! :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» پرواز روح :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» انتقاد :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
» چشم انداز :: ۱۳۸٦/٦/٢٢
» ماه شرافت بندگی خدای مهربان :: ۱۳۸٦/٦/٢۱
» وضعيت عراق :: ۱۳۸٦/٦/٢٠
» نوحه‌ای برای من :: ۱۳۸٦/٦/۱٩
» بمبگذاری در دانشگاه تهران :: ۱۳۸٦/٦/۱۸
» آخر هدیه تبلیغاتی :: ۱۳۸٦/٦/۱٧
» نقل قولی از یک وبلاگ دیگر :: ۱۳۸٦/٦/۱٦
» بهانه شروع جنگ :: ۱۳۸٦/٦/۱٥
» دنیا به کام است الحمدلله! :: ۱۳۸٦/٦/۱٤
» روز اول مدرسه :: ۱۳۸٦/٦/۱۳
» سوغاتی :: ۱۳۸٦/٦/۱٢
» حرف و عمل :: ۱۳۸٦/٦/۱٠
» پایان سفر و بازگشت! :: ۱۳۸٦/٦/٩
» صد رحمت به شیب خیابون اوین! :: ۱۳۸٦/٦/۸
» امام غايب :: ۱۳۸٦/٦/٧
» دیدار یار غایب دانی چه لطف دارد؟ :: ۱۳۸٦/٦/٧
» شهر فرشتگان با طعم ايرانی :: ۱۳۸٦/٦/٦
» دسترسی کم به اينترنت :: ۱۳۸٦/٦/٤
» ۲۸ مرداد :: ۱۳۸٦/٥/٢٩
» ۱۳۸٦/٥/٢۸ :: ۱۳۸٦/٥/٢۸
» ماه عید و شادی :: ۱۳۸٦/٥/٢٧
» نیاگارا :: ۱۳۸٦/٥/٢٥
» این قافله عمر عجب می‌گذرد :: ۱۳۸٦/٥/٢٤
» باز هم چلوکبابی! :: ۱۳۸٦/٥/٢۳
» ماليات بر خريد :: ۱۳۸٦/٥/٢۱
» اینجا آمریکاست نه آفریقا! :: ۱۳۸٦/٥/٢٠
» عيدی :: ۱۳۸٦/٥/٢٠
» مادرم آمده :: ۱۳۸٦/٥/۱٩
» مشروطه :: ۱۳۸٦/٥/۱۸
» کی گفته فرار مغزها داريم؟ :: ۱۳۸٦/٥/۱٧
» همیشه شعبون٬ یه بار هم رمضون! :: ۱۳۸٦/٥/۱٦
» آزادی بيان :: ۱۳۸٦/٥/۱٦
» المپیکی شدن بعد از ۶۰ سال! :: ۱۳۸٦/٥/۱٥
» تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای! :: ۱۳۸٦/٥/۱٤
» سرعت کار :: ۱۳۸٦/٥/۱۳
» تبت یدا ابی‌لهب بریده باد دست فهد :: ۱۳۸٦/٥/۱٢
» توضيحی بر اسباب‌کشی! :: ۱۳۸٦/٥/۱۱
» اسباب‌کشی :: ۱۳۸٦/٥/۱٠
» بازگشت به مدرسه :: ۱۳۸٦/٥/٩
» بحث شيرين ازدواج :: ۱۳۸٦/٥/۸
» اندر حکایت رویای شامگاهان :: ۱۳۸٦/٥/٧
» همای رحمت :: ۱۳۸٦/٥/٦
» رحماء بينهم :: ۱۳۸٦/٥/٥
» اسمتون رو چطوری می‌نويسين؟ :: ۱۳۸٦/٥/٥
» دیدن یه دوست قدیمی هم می‌چسبه‌ها! :: ۱۳۸٦/٥/٤
» حجاب و حریم شخصی افراد :: ۱۳۸٦/٥/۳
» ترین! :: ۱۳۸٦/٥/٢
» افکار درهم :: ۱۳۸٦/٥/۱
» غربت :: ۱۳۸٦/٤/۳۱
» عوض شدن آدرس :: ۱۳۸٦/٤/٢٩
» ز شير شتر خوردن و سوسمار عرب را به جايی رسيده‌است کار :: ۱۳۸٦/٤/٢۸
» دریغ است ایران که ویران شود :: ۱۳۸٦/٤/٢٧
» باقيمانده مطالب از بحث سنگسار :: ۱۳۸٦/٤/٢٦
» سومی والیبال :: ۱۳۸٦/٤/٢٥
» بازی تیم ملی :: ۱۳۸٦/٤/٢٤
» رفع ابهام :: ۱۳۸٦/٤/٢٤
» نگاهی از سوی دیگر به سنگسار :: ۱۳۸٦/٤/٢۳
» ای خوک لعنتی! :: ۱۳۸٦/٤/٢٢
» شانس :: ۱۳۸٦/٤/٢۱
» انحلال سازمان :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» ۱۸ تیر :: ۱۳۸٦/٤/۱٩
» ذکر مصیبت :: ۱۳۸٦/٤/۱۸
» تکراری :: ۱۳۸٦/٤/۱٧
» دل بریدن :: ۱۳۸٦/٤/۱٦
» یک روز کاری خود را توصیف کنید! :: ۱۳۸٦/٤/۱٥
» مرا گر دولت عالم ببخشند٬ برابر با نگاه مادرم نیست :: ۱۳۸٦/٤/۱۳
» وحشت آفرینی :: ۱۳۸٦/٤/۱٢
» مست بگذشت و نظر بر من مسکين انداخت! :: ۱۳۸٦/٤/۱۱
» پشتکار :: ۱۳۸٦/٤/۱٠
» خوشحالی؟ :: ۱۳۸٦/٤/٩
» سنگک و هندوستان :: ۱۳۸٦/٤/۸
» بنزين :: ۱۳۸٦/٤/٧
» عقده :: ۱۳۸٦/٤/٥
» اسامی غير معمول :: ۱۳۸٦/٤/٥
» ضايع :: ۱۳۸٦/٤/٤
» «روح ناآرام» :: ۱۳۸٦/٤/۳
» گرونی :: ۱۳۸٦/٤/٢
» چمران :: ۱۳۸٦/۳/۳۱
» جنگ داخلی :: ۱۳۸٦/۳/۳۱
» PG-13 :: ۱۳۸٦/۳/۳٠
» داد نزن! :: ۱۳۸٦/۳/٢٩
» زنگ می‌زنیم به تو! :: ۱۳۸٦/۳/٢٩
» بانوی بی‌حرم :: ۱۳۸٦/۳/٢۸
» اين قافله عمر عجب می‌گذرد :: ۱۳۸٦/۳/٢٧
» سيب بزرگ :: ۱۳۸٦/۳/٢٥
» چند درصد؟! :: ۱۳۸٦/۳/٢٤
» دردسرهای دست دادن ايران و آمريکا نمی‌شناسد! :: ۱۳۸٦/۳/٢۳
» دکتر قاليبافيان هم رفت. :: ۱۳۸٦/۳/٢٢
» تغيير :: ۱۳۸٦/۳/٢۱
» مغازه‌های ایرانی در بوستون :: ۱۳۸٦/۳/٢۱
» آرشيوخوانی :: ۱۳۸٦/۳/٢٠
» هیات منصفه :: ۱۳۸٦/۳/۱٩
» با تفاوت بودن! :: ۱۳۸٦/۳/۱۸
» به ياد روزگار سختی که بر ما رفت :: ۱۳۸٦/۳/۱٧
» آخه اين چه وضعيه؟! :: ۱۳۸٦/۳/۱٦
» گوجه اضافه :: ۱۳۸٦/۳/۱٥
» متعه! :: ۱۳۸٦/۳/۱٥
» همه نوشته‌ها باید عنوان داشته باشه ؟ :: ۱۳۸٦/۳/۱٤
» حال خونین‌دلان که گوید باز؟ :: ۱۳۸٦/۳/۱۳
» بی تفاوتی :: ۱۳۸٦/۳/۱٢
» بنی اسراييل :: ۱۳۸٦/۳/۱۱
» شهداد :: ۱۳۸٦/۳/۱٠
» تبعيض نژادی :: ۱۳۸٦/۳/٩
» سيب سرخ :: ۱۳۸٦/۳/۸
» تهاجم فرهنگی :: ۱۳۸٦/۳/۸
» مژده ای دل که :: ۱۳۸٦/۳/٧
» کمی تخصصی :: ۱۳۸٦/۳/٦
» قلمت بشکنه ان شاءالله :: ۱۳۸٦/۳/٥
» ۱۳۸٦/۳/٥ :: ۱۳۸٦/۳/٥
» دو دره! :: ۱۳۸٦/۳/٤
» اصلاح‌طلبان اشغالگر! :: ۱۳۸٦/۳/٤
» اينم برای ما خارج نشد که نشد! :: ۱۳۸٦/۳/۳
» جای شهدا خالی :: ۱۳۸٦/۳/۳
» من هم انتقاد می‌کنم :: ۱۳۸٦/۳/٢
» لاله :: ۱۳۸٦/۳/۱
» چو ایران نباشد٬ تن من مباد :: ۱۳۸٦/۳/۱
» یاد آر ز شمع مرده٬ یاد آر :: ۱۳۸٦/٢/٢٩
» جان ادواردز و میت رامنی: خوش‌تیپهای این دوره انتخابات! :: ۱۳۸٦/٢/٢٩
» ای روزگار :: ۱۳۸٦/٢/٢٧
» استاد وقتی به دبستان می‌رفت! :: ۱۳۸٦/٢/٢٦
» نشان اهل خدا عاشقی است٬ با خود دار :: ۱۳۸٦/٢/٢٥
» دعای صبح و آه شب کليد گنج مقصود است :: ۱۳۸٦/٢/٢٤
» دل و دماغ ندارم :: ۱۳۸٦/٢/٢۳
» سخت‌کوش :: ۱۳۸٦/٢/٢٢
» ۱۳۸٦/٢/٢۱ :: ۱۳۸٦/٢/٢۱
» ای سگ! دست از سر من بردار! :: ۱۳۸٦/٢/٢٠
» گدايی به زبان مادری :: ۱۳۸٦/٢/٢٠
» باشد اندر پرده بازيهای پنهان٬ غم مخور :: ۱۳۸٦/٢/۱٩
» نتيجه‌گيری از نظرهای شما :: ۱۳۸٦/٢/۱۸
» هوش و درآمد و موفقيت :: ۱۳۸٦/٢/۱۸
» نظرخواهی از خوانندگان :: ۱۳۸٦/٢/۱٧
» عشق علی آقا من رو کشته! :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
» سازمان باید منحل بشه :: ۱۳۸٦/٢/۱٥
» تفاوتهای آزمایشگاهی :: ۱۳۸٦/٢/۱٤
» تابستون اينجاست :: ۱۳۸٦/٢/۱۳
» سنت و عشق و برگشتن :: ۱۳۸٦/٢/۱٢
» بالاخره بلیط برگشت بخریم یا نه؟ :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
» ستون به سقف تو می‌زنم اگرچه با استخوان خويش :: ۱۳۸٦/٢/۱٠
» زيرابرو برمی‌داری آخه نفله؟ :: ۱۳۸٦/٢/۱٠
» خانه سالمندان :: ۱۳۸٦/٢/۸
» take home exam :: ۱۳۸٦/٢/٧
» سگ به دریای هفت‌گانه مشوی :: ۱۳۸٦/٢/٦
» شیرمرد :: ۱۳۸٦/٢/٥
» ديجيتالم کجا بوده! :: ۱۳۸٦/٢/٤
» اعتراض به سبک آمريکايی :: ۱۳۸٦/٢/۳
» مدل موی آناناسی و شلوار کوتاه و روسری روبانی و ... :: ۱۳۸٦/٢/۳
» شیشلول‌بندها در دانشگاه! :: ۱۳۸٦/٢/٢
» گاوچرونی در سرزمين شترسواران جواب نمی‌ده! :: ۱۳۸٦/٢/۱
» کافران: دشمن مشترک :: ۱۳۸٦/٢/۱
» شتر با بارش گم می‌شه! :: ۱۳۸٦/۱/۳۱
» شتر سواری که دولا دولا نمی‌شه که! :: ۱۳۸٦/۱/۳٠
» عرق شتر نجاست‌خوار :: ۱۳۸٦/۱/٢٩
» اهميت جان آدمی چند شتر است؟ :: ۱۳۸٦/۱/٢۸
» هفت‌تيرکشی در آمريکا سنت شده! :: ۱۳۸٦/۱/٢۸
» گرچه ياران فارغند از ياد من٬ ... :: ۱۳۸٦/۱/٢٦
» اخراجی‌ها در واشنگتن! :: ۱۳۸٦/۱/٢٥
» واشنگتن خيلی قشنگه :: ۱۳۸٦/۱/٢٤
» مهندس :: ۱۳۸٦/۱/٢۳
» تفاوت فرهنگی :: ۱۳۸٦/۱/٢٢
» قاليباف٬ حمايتت می‌کنم. :: ۱۳۸٦/۱/٢۱
» چلوکبابی در رستوران یاسمن :: ۱۳۸٦/۱/٢۱
» مشارکت :: ۱۳۸٦/۱/٢٠
» بازگشت به زمین :: ۱۳۸٦/۱/٢٠
» روز سگی :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
» یا رسول الله :: ۱۳۸٦/۱/۱۸
» ظاهربین! :: ۱۳۸٦/۱/۱۸
» عید پاک در هوای برفی :: ۱۳۸٦/۱/۱٧
» به گمانم :: ۱۳۸٦/۱/۱٦
» وخدايی که در اين نزديکيست :: ۱۳۸٦/۱/۱٦
» تصويری از آينده :: ۱۳۸٦/۱/۱٥
» علاف :: ۱۳۸٦/۱/۱٤
» اتحاديه‌های کارگری :: ۱۳۸٦/۱/۱۳
» ۱۳بدر :: ۱۳۸٦/۱/۱٢
» نمايشگاه پوستر :: ۱۳۸٦/۱/۱۱
» دريغ است ايران که ويران شود :: ۱۳۸٦/۱/۱٠
» درد دماغ :: ۱۳۸٦/۱/۸
» سجاده عشق :: ۱۳۸٦/۱/۸
» خاک بر سرت بکنن مافنگی! :: ۱۳۸٦/۱/٧
» ما خوشحاليم! :: ۱۳۸٦/۱/٧
» خوشا شیراز :: ۱۳۸٦/۱/٦
» کلیک :: ۱۳۸٦/۱/٥
» نوشابه و چاقی و تگزاس و ... :: ۱۳۸٦/۱/٤
» خارجی کثيف! :: ۱۳۸٦/۱/۳
» اینجا هم بهاری است :: ۱۳۸٦/۱/٢
» نخستین روز فرودين :: ۱۳۸٦/۱/۱
» الهی :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٩
» قهرمان ملی :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٩
» ايران تو بمان٬ غايت مقصود همين است :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۸
» نوستالژی :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٧
» عید سفید :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٦
» سوته‌دلان :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٥
» موی سفید :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٤
» شورای امنیت :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۳
» ترقه و يوگا :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۳
» عيد هم می‌آيد و می‌رود! :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٢
» نمایشگاه مد؟ بله؟! :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
» سيگار کشيد :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
» معرفی وبلاگ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
» نیمه تخصصی :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
» اربعین :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
» پایان خدمت :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۸
» تاييديه اخذ شود! :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٧
» چشم خوردیم! :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٦
» راوی نسل سوخته ما هم رفت :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
» گلدون :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
» ۱ دقیقه :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
» همه‌چیز اینجا هست! :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
» احترام به حقوق :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٢
» مشکل چیست؟ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٢
» کار دنیا :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» حق نسوان :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٠
» لیشام :: ۱۳۸٥/۱٢/٩
» تاييد نظرات :: ۱۳۸٥/۱٢/٩
» چه کنیم؟ :: ۱۳۸٥/۱٢/۸
» ما سالهاست که از جهان بی‌خبریم :: ۱۳۸٥/۱٢/٦
» آرمان ايرانی :: ۱۳۸٥/۱٢/٥
» چشم نگران :: ۱۳۸٥/۱٢/٤
» تهرون قدیم :: ۱۳۸٥/۱٢/٤
» ای شيطون :: ۱۳۸٥/۱٢/۳
» رفیق فروشی! :: ۱۳۸٥/۱٢/٢
» تی‌شرت خوشنويسان! :: ۱۳۸٥/۱٢/۱
» ورزش کن عزيز دل برادر :: ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
» کوچه بن‌بست :: ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
» شهرداری :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
» دانشجویان گرسنه ایرانی! :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
» اینک یحیی :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۸
» هيچ کجا برای من کرب‌وبلا نمی‌شود :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۸
» بی‌پدری! :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٧
» عشق است ابوالفضل :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٧
» اييييييييييييييينه! :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٦
» چشم را باید شست٬ برف را باید دید! :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٦
» يا حسين می‌گيم می‌ريم کرب وبلا :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٥
» تعطيل موقت :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٧
» پرچم :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» فیلم فجر :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٥
» اخطار قانون اساسی :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٤
» بازم خوبه کچل نشدم! :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» گذرنامه ايرانی :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» نظری از افغانستان :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٢
» درود بر قوه قضاييه :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٢
» تصوير هيات :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٢
» شام غريبان حسين امشب است. :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
» وای حسین کشته شد. :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٠
» جوانان بنی‌هاشم بیایید. :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٠
» يا حسين :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٠
» آقام ابوالفضل :: ۱۳۸٥/۱۱/٩
» تاسوعا :: ۱۳۸٥/۱۱/٩
» مدينه :: ۱۳۸٥/۱۱/۸
» رجز :: ۱۳۸٥/۱۱/۸
» بینش :: ۱۳۸٥/۱۱/٧
» حسرت آب :: ۱۳۸٥/۱۱/٦
» می‌شه؟ :: ۱۳۸٥/۱۱/٦
» دوست با دوستداران تو و دشمن با دشمنان تو هستم يا حسين :: ۱۳۸٥/۱۱/٥
» روز عاشورا٬ روز عزا است. نه؟ :: ۱۳۸٥/۱۱/٥
» هيات :: ۱۳۸٥/۱۱/٤
» السلام علی الحسين و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسين :: ۱۳۸٥/۱۱/۳
» شقايق هم مرد :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
» زواید عزاداری :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
» السلام علیک یا ابا عبدالله :: ۱۳۸٥/۱۱/۱
» مطلب بنویسی دم ناهار٬ بهتر از این نمی‌شه :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» زبان انگلیسی :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» مسلمان و وطن دوست و آرمان‌خواه :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٩
» دلمه :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٩
» باز هم مايلی کهن :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٩
» حسش نيست :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۸
» فارنهايت :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» والدين آزاری :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» گرانی واقعی است :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» سوگوار مرگ خویشتن :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
» گرانی درد بی‌درمان گرانی! :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٥
» عرض ادبی به پیشگاه امیرالمومنین :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» شهر ياران بود و خاک مهربانان اين ديار :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۳
» آزادی مذهبی :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٢
» آيا مردم را به خوبی دعوت می‌کنيد در حالی که خود را فراموش کرده‌ايد؟ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۱
» يه کلمه بهتر رو جستجو کن برادر من! :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۱
» دکترای رياضی! :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٠
» کنترل از راه دور! :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٠
» اتحاد شيعه و سنی :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
» آقا تختی :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۸
» علی و پیروانش رستگاران روز رستاخیزند. :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٧
» من توقع زیادی دارم؟ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
» دست بجنبون :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٥
» مهریه سنگین :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٥
» دختر ایرونی مثل گله :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» قبض روح :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» محکوم می‌کنند! :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» دعای امام حسين در روز عرفه :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
» عيد قربان :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٠
» مرگ بر صدام ضد اسلام :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٠
» هاروارد :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
» دوباره می‌سازمت وطن-۵ :: ۱۳۸٥/۱٠/۸
» بوش پدر :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
» دوباره می‌سازمت وطن-۴ :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
» دوباره می‌سازمت وطن-۳ :: ۱۳۸٥/۱٠/٦
» مشاهده ایران از چشم یک ایرانی :: ۱۳۸٥/۱٠/٦
» دوباره می‌سازمت وطن-۲ :: ۱۳۸٥/۱٠/٥
» هم‌اندیشی در لاس‌وگاس :: ۱۳۸٥/۱٠/٥
» دوباره می‌سازمت وطن-۱ :: ۱۳۸٥/۱٠/٥
» سيد :: ۱۳۸٥/۱٠/٤
» آموزگارم :: ۱۳۸٥/۱٠/٤
» کامران مدافع حقوق زنان! :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
» برو بیرون دیگه! :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
» شیخ بهایی و پیتزا و جهنم! :: ۱۳۸٥/۱٠/٢
» شعر بسيار زيبايی که خيلی از خواننده‌ها هم خوندنش :: ۱۳۸٥/۱٠/۱
» سلام بر مهدی فاطمه هنگام نمازش :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» گرانی از نوع عربی! :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» ناصر عبداالهی هم رفت تا کی نوبت ما بشه. :: ۱۳۸٥/٩/٢٩
» السلام علیکم و رحمة الله و برکاته :: ۱۳۸٥/٩/٢٩
» اسلام هراسی :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» خليج هميشگی فارس :: ۱۳۸٥/٩/٢٧
» خدايا مرگم را آغاز آسايشم قرار ده :: ۱۳۸٥/٩/٢٧
» خارجکی! :: ۱۳۸٥/٩/٢٧
» جیم یا سورنا ٬ مساله این است! :: ۱۳۸٥/٩/٢٦
» تحقیقات علمی :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» یاد باد آن روزگاران یاد باد :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» مرام آمریکایی :: ۱۳۸٥/٩/٢٤
» آداب مترو سواری :: ۱۳۸٥/٩/٢٤
» جامع الاطراف!!! :: ۱۳۸٥/٩/٢۳
» چگونه ۱۰ دلار ورودی را حلال کنیم؟ :: ۱۳۸٥/٩/٢۳
» ميان‌دوره‌ای مجلس :: ۱۳۸٥/٩/٢٢
» مرگ می‌آید و آهسته بر در می‌زند! :: ۱۳۸٥/٩/٢٢
» آداب متروسواری :: ۱۳۸٥/٩/٢۱
» نوروز مسيحی! :: ۱۳۸٥/٩/٢۱
» يادی از دکتر حسابی :: ۱۳۸٥/٩/٢٠
» روز جهانی حقوق بشر :: ۱۳۸٥/٩/۱٩
» امتحانی برای تعطيلات آخر هفته! :: ۱۳۸٥/٩/۱۸
» مال حلال :: ۱۳۸٥/٩/۱۸
» جهان پهلوان :: ۱۳۸٥/٩/۱٧
» ۱۶ آذر :: ۱۳۸٥/٩/۱٦
» يا ابوالفضل :: ۱۳۸٥/٩/۱٥
» در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن :: ۱۳۸٥/٩/۱٥
» ای که از کوچه معشوقه ما می‌گذری! :: ۱۳۸٥/٩/۱٤
» "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد" :: ۱۳۸٥/٩/۱٤
» هوا بس ناجوانمردانه سرد است! :: ۱۳۸٥/٩/۱٤
» آن را که خبر شد٬ خبری باز نیامد :: ۱۳۸٥/٩/۱۳
» هر نفس گامی است به سوی مرگ! :: ۱۳۸٥/٩/۱٢
» بارش رحمت الهی :: ۱۳۸٥/٩/۱٢
» مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید :: ۱۳۸٥/٩/۱۱
» تعبير آيات :: ۱۳۸٥/٩/۱٠
» آداب مترو سواری! :: ۱۳۸٥/٩/٩
» بدون شرح! :: ۱۳۸٥/٩/٩
» صفر تا صد = ۲ساعت و نيم! :: ۱۳۸٥/٩/۸
» هميشه شعبون يه بار هم رمضون :: ۱۳۸٥/٩/۸
» صدايی در کماست که دوستش دارم :: ۱۳۸٥/٩/٧
» راستگویی :: ۱۳۸٥/٩/٧
» تاريخ خوندن چه فايده‌ای دارد؟ :: ۱۳۸٥/٩/٧
» مردسالاری سنتی! :: ۱۳۸٥/٩/٦
» گرونی٬ درد بی‌درمون٬ گرونی! :: ۱۳۸٥/٩/٦
» واجب تر از نان شب٬ شام شب است! :: ۱۳۸٥/٩/٥
» شهدادی-آمریکایی :: ۱۳۸٥/٩/٤
» انتخابات :: ۱۳۸٥/٩/٤
» مالیات بر خرید :: ۱۳۸٥/٩/۳
» ماهيت آمريکا :: ۱۳۸٥/٩/٢
» کامران فمینیست می‌شود! :: ۱۳۸٥/٩/۱
» گر مسلمانی از اين است که حافظ دارد :: ۱۳۸٥/۸/۳٠
» مشاهدات علم ژنتيک :: ۱۳۸٥/۸/۳٠
» کرمانشاه فقط فرهاد نداره مراد هم داره :: ۱۳۸٥/۸/٢٩
» کار خیریه :: ۱۳۸٥/۸/٢۸
» خاطره یک روز شنبه در دانشگاه :: ۱۳۸٥/۸/٢۸
» تیتر بی‌بی‌سی :: ۱۳۸٥/۸/٢٦
» ای خاک وطن می‌سازمت :: ۱۳۸٥/۸/٢٦
» ۲۰۰ تومن بسته‌ای! :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
» اين بار پدر :: ۱۳۸٥/۸/٢۳
» آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ :: ۱۳۸٥/۸/٢۳
» ماهیت آمریکا :: ۱۳۸٥/۸/٢٢
» انی احامی ابدا عن دينی :: ۱۳۸٥/۸/٢۱
» ای نور چشمم مادرم :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
» عنوانش با خودتون! :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
» خوانندگان شکمو! :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
» سر ناهار که مطلب بنويسی همين می‌شه! :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» انتخابات دیروز آمریکا :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» اينم دليل! :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» ما همه با هم می‌توانيم! :: ۱۳۸٥/۸/۱٧
» آقای وزير :: ۱۳۸٥/۸/۱٧
» جبران کم‌کاری :: ۱۳۸٥/۸/۱٧
» با ياد لب خشک جگر گوشه عشق :: ۱۳۸٥/۸/۱٦
» شادی و غم :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
» موسيقی امشب :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
» افتضاح اخلاقی :: ۱۳۸٥/۸/۱٤
» اعتماد ملی :: ۱۳۸٥/۸/۱٤
» جورج بوش دوستت داریم! :: ۱۳۸٥/۸/۱٤
» ۲۰۴ بازديد توسط ۷ نفر؟!؟!؟ :: ۱۳۸٥/۸/۱٤
» حسش نیست! :: ۱۳۸٥/۸/۱۳
» پرسپولیس زلزله همینه!همینه! :: ۱۳۸٥/۸/۱٢
» محبوب هرچی دله پرسپولیس زلزله :: ۱۳۸٥/۸/۱٢
» همه‌جا قرمزته :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» پرسپولیس یا استقلال؟ :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» تفاوت تحصيل در ايران و آمريکا :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» ماهیت آمریکا :: ۱۳۸٥/۸/۱٠
» جوابا کمه! :: ۱۳۸٥/۸/٩
» بازدهی :: ۱۳۸٥/۸/۸
» عذرخواهی :: ۱۳۸٥/۸/٧
» جبران فرصتهای از دست رفته! :: ۱۳۸٥/۸/٦
» محمد مایلی کهن :: ۱۳۸٥/۸/٥
» به قول کرمانی‌ها : اسباب شرمندگي! :: ۱۳۸٥/۸/٥
» ادامه نتيجه گيری! :: ۱۳۸٥/۸/٤
» ماه رمضان رفت اما خدا سر جاش هست! :: ۱۳۸٥/۸/٤
» ماهيت آمريکا :: ۱۳۸٥/۸/٤
» امام رضا ضامن جان والدین و عزیزان ما هم باش :: ۱۳۸٥/۸/۳
» چسب :: ۱۳۸٥/۸/۳
» نتيجه گيری :: ۱۳۸٥/۸/۳
» ما!! :: ۱۳۸٥/۸/٢
» تصحيح :: ۱۳۸٥/۸/٢
» عيد فطر مبارک :: ۱۳۸٥/۸/٢
» مازاد :: ۱۳۸٥/۸/٢
» مازاد :: ۱۳۸٥/۸/۱
» مازاد :: ۱۳۸٥/۸/۱
» ماهيت آمريکا :: ۱۳۸٥/۸/۱
» مازاد :: ۱۳۸٥/٧/۳٠
» ماهيت آمريکا :: ۱۳۸٥/٧/۳٠
» ماه رمضان رو دریابیم تا تموم نشده :: ۱۳۸٥/٧/٢۸
» مارکتينگ! :: ۱۳۸٥/٧/٢٧
» ماهيت آمريکا :: ۱۳۸٥/٧/٢٧
» مازاد :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
» ماهیت آمریکا :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
» ماهيت آمريکا :: ۱۳۸٥/٧/٢٥
» مازاد :: ۱۳۸٥/٧/٢٤
» ماتم مولا علي و ... قسمت ۲ :: ۱۳۸٥/٧/٢٤
» مانده‌ام سخت عجب :: ۱۳۸٥/٧/٢۳
» ماتم مولا علی و شيعه شدن ايران و .... :: ۱۳۸٥/٧/٢٢
» مازاد :: ۱۳۸٥/٧/٢٢
» ما رو هم از قلم نندازين :: ۱۳۸٥/٧/٢٢
» ماهيت آمريکا :: ۱۳۸٥/٧/٢۱
» مازاد :: ۱۳۸٥/٧/٢٠
» مازاد اما اصل مطلب :: ۱۳۸٥/٧/٢٠
» ماهیت آمریکا :: ۱۳۸٥/٧/٢٠
» ماهیت آمریکا :: ۱۳۸٥/٧/۱٩
» مازاد اما اصل مطلب :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» ماهيت آمريکا :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» مازاد :: ۱۳۸٥/٧/۱٧
» ماهیت آمریکا :: ۱۳۸٥/٧/۱٧
» مالدن چی نداره؟ :: ۱۳۸٥/٧/۱٦
» مالیات :: ۱۳۸٥/٧/۱٥
» ما متهم می‌شويم چون کميسر متهم می‌کند! :: ۱۳۸٥/٧/۱٤
» مازاد :: ۱۳۸٥/٧/۱٤
» مادربزرگ چینی :: ۱۳۸٥/٧/۱٤
» ماساچوست و ايران! :: ۱۳۸٥/٧/۱۳
» مادر :: ۱۳۸٥/٧/۱٢
» ماشین دودی :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» ما ز بالاییم و بالا می‌رویم :: ۱۳۸٥/٧/۱٠
» ما حکم به العقل حکم به الشرع؟ :: ۱۳۸٥/٧/٩
» ما حکم.... :: ۱۳۸٥/٧/۸
» ما حَکَمَ به الشرع.... :: ۱۳۸٥/٧/٧
» مازاد :: ۱۳۸٥/٧/٦
» ماساچوست و همدان :: ۱۳۸٥/٧/٦
» ماهونی می‌کِشی؟ :: ۱۳۸٥/٧/٥
» مارک :: ۱۳۸٥/٧/٤
» ماه در می‌ياد که چی بشه؟ :: ۱۳۸٥/٧/۳
» ماییم و کهنه دلقی :: ۱۳۸٥/٧/٢
» ماه رمضان :: ۱۳۸٥/٧/۱
» ماه شعبان مده از دست :: ۱۳۸٥/٦/۳۱
» ماسوله :: ۱۳۸٥/٦/۳٠
» مام میهن :: ۱۳۸٥/٦/٢٩
» ماچ و بوسه :: ۱۳۸٥/٦/٢۸
» ماه نتابد مگر جمال محمد (ص) :: ۱۳۸٥/٦/٢٧
» ماه و سگ :: ۱۳۸٥/٦/٢٦
» ماست :: ۱۳۸٥/٦/٢٥
» من هم وبلاگ می نويسم پس هستم! :: ۱۳۸٥/٦/٢٤